Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека
Наглядова рада

здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів банку.

В межах своєї виключної компетенції Наглядова рада:
  • призначає і звільняє Голову та членів Правління, визначає їх повноваження;
  • контролює діяльність Правління банку, визначає зовнішнього аудитора;
  • призначає керівника Департаменту внутрішнього аудиту;
  • затверджує стратегічний план, річні економічні та фінансові плани;
  • а також виконує інші функції, делеговані Загальними зборами акціонерів, чи віднесені Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради.

Чинна редакція Положення про Наглядову раду Банку:

Положення про Наглядову раду (розміщено 04.12.2018 р., набирало чинності 21.12.2018 р.)

Попередні редакції:

    Положення про Наглядову раду (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Спостережну раду ПАТ "ПУМБ" від 14.03.2015

 

Комітет з питань аудиту:

   Положення про Комітет

Комітет з управління ризиками:

    Положення про Комітет

Комітет з питань винагород та призначень:

    Положення про Комітет

Наглядова рада не бере безпосередньої участі в щоденному керуванні ПУМБ, але відіграє важливу роль у здійсненні нагляду і контролю над його господарською діяльністю. Представляє інтереси акціонерів банку в період між засіданнями Загальних зборів акціонерів і здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Наглядової ради обираються рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонер має право на необмежену кількість своїх представників в складі Наглядової ради.

Зворотний зв'язок